kodas logo

შპს მნ გრუპი (ქსელის მოწყობა ,ტექნიკის გამართვა და რემონტი)  

შპს ინტერ ბილდინგი (ქსელის მოწყობა,ხმოვანი სისტემის აწყობა,მართვა და რემონტი)

შპს ბექ ოფის სერვისი

შპს ქარავანი+ (ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის გამართვა,ტექნიკის რემონტი)

ქ. თბილისის  #121 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #4 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #3 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #92 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის  #17 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #215 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის  #19 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის  #109 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #55 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #45 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #181 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის  #126 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის  #145 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #97 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #2 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ქ. თბილისის #156 საბავშვო ბაგა-ბაღი